110 Celebrity Birthdays Starting with O
< Prev...2 3 4 5 ...Next >
Oleg Luzhny
Date of Birth: August 05, 1968
Astrology: Leo


Oleg Taktarov
Date of Birth: August 26, 1967
Astrology: Virgo


Olesya Rulin
Date of Birth: March 07, 1988
Astrology: Pisces


Olga Pouchkova
Date of Birth: September 27, 1987
Astrology: Libra


Olga Roschupkina
Date of Birth: March 26, 1984
Astrology: Aries


Olive Thomas
Date of Birth: October 20, 1894
Astrology: Libra


Oliver Bierhoff
Date of Birth: May 01, 1968
Astrology: Taurus
Place of Birth:  Karlsruhe, West Germany
Specialisation: Footballer


Oliver Bjerrehuus
Date of Birth: October 06, 1975
Astrology: Libra


Oliver Ford Davies
Date of Birth: August 12, 1939
Astrology: Leo


Oliver Hardy
Date of Birth: January 18, 1892
Astrology: Capricorn


< Prev...2 3 4 5 ...Next >
RSS